Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy województwa

Na podstawie art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań marszałka województwa.

Zakres materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny określa rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).

Mapy topograficzne

Mapa topograficzna to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

W Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się mapy topograficzne w różnych skalach, a co za tym idzie różnej szczegółowości.

Mapy są udostępniane w formie drukowanej i rastrowej (Geotiff, Tiff), umożliwiającej wprowadzenie do komputera.

mapy topograficzne

Mapy tematyczne

W wojewódzkim zasobie znajdują się mapy tematyczne:

mapy tematyczne


Ortofotomapa

Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego na obraz, odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchnię odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkuszowym, uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami, siatką i opisem współrzędnych oraz informacjami pozaramkowymi.

W wojewódzkim zasobie znajdują się :

ortofotomapy


Bazy danych

Są to dane opisowe w postaci tabelarycznej, gdzie każdemu punktowi na mapie cyfrowej przypisany jest rekord w bazie danych opisujący różne jego właściwości. Bazy różnią się między sobą poziomem szczegółowości i ilością informacji zawartych w bazie danych.

W wojewódzkim zasobie znajdują się następujące bazy danych:

bazy danych

Opracowania własne

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi posiada:

opracowania własne