Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Geoportal Województwa Łódzkiego (Baza Adresowa Województwa Łódzkiego) prezentuje informacje z regionu łódzkiego interesujące dla ogółu obywateli, pomocne w działaniu administracji publicznej, dydaktyce, kulturze oraz innych dziedzinach życia, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.

W skład aplikacji mobilnej wchodzą portale tematyczne:

 • Portal województwa,
 • Portal łowiectwa,
 • Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,
 • Rolnictwo i obszary wiejskie,
 • Melioracja,
 • Ortofotomapa,
 • Portal inwestora.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • lokalizację użytkownika na mapie (Moja aktualna pozycja),
 • wyszukiwanie działek, adresów i obwodów łowieckich (Wyszukiwanie tematyczne),
 • wpisywanie współrzędnych i lokalizację punktu na mapie (Wpisz współrzędne),
 • udostępnianie innym własnej pozycji poprzez sms, email, media społecznościowe (Udostępnij pozycję),
 • oznaczanie i zapisywanie ciekawych miejsc na mapie (poprzez wskazanie punktu na mapie i wykorzystanie funkcji Zapisz punkt) oraz udostępnianie ich poprzez sms, email, media społecznościowe (funkcja Udostępnij dostępna po wskazaniu punktu na mapie),
 • przechowywanie tras i własnych obiektów (Moje dane),
 • śledzenie, zapisywanie, pobieranie i udostępnianie własnej trasy (Zapis trasy),
 • dokonywanie pomiarów powierzchni i długości (Pomiary),
 • dodawanie do mapy zewnętrznych warstw WMS np. powiatowych i gminnych danych EGiB, zbiorów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Instytutu Geodezji i Kartografii (Dodaj warstwę).

Referencyjne warstwy w aplikacji to m.in.:

 • adresy
 • miejscowości,
 • działki,
 • kontury, użytki,
 • granice administracyjne,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • mapy topograficzne,
 • ortofotomapy,
 • NMT cieniowanie.

Tematyczne warstwy to m.in.:

 • granice obwodów łowieckich,
 • mapy glebowo-rolnicze,
 • mapy geologiczne
 • mapy melioracyjne,
 • tereny przeznaczone pod inwestycje,
 • dane dotyczące przetargów na nieruchomości Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
 • tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • obszary ograniczonego użytkowania,
 • tereny opracowań z zakresu planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny przeznaczeń w mpzp).
Film promuje aplikację mobilną Geoportalu Województwa Łódzkiego. Zawiera cykl obrazów przedstawiających wygląd aplikacji mobilnej oraz mapy w niej zawarte.
Sklep Play Apple AppStore