Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT

„Baza Danych Obiektów Topograficznych” jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych, funkcjonującego w oparciu o właściwe przepisy prawne. Określenie „Baza Danych Obiektów Topograficznych” obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k udostępniania jest w skali 1:10 000, w formatach plików: xml, gdb (ESRI), shp a także jako wizualizacja BDOT10k w formacie pdf lub postaci wydruku kolorowego.

Baza Danych Obiektów Topograficznych – fragment arkusza mapy 1:10 000.

Baza Danych Obiektów Topograficznych – wizualizacja bazy w programie GIS

Treść Bazy Danych Obiektów Topograficznych obejmuje 9 obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

– jednostki podziału administracyjnego,
– sieci dróg i kolei,
– budowle i urządzenia,
– kompleksy pokrycia terenu,
– kompleksy użytkowania terenu,
– sieci cieków,
– tereny chronione,
– obiekty inne,
– sieci uzbrojenia terenu.