Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Regulamin

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. GeoportalGeoportal Województwa Łódzkiego – witryna internetowa dostępna pod adresem: geoportal.lodzkie.pl.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 7. Usługa interaktywna – usługa umożliwiająca dodawanie, usuwanie, modyfikowanie geometrii i atrybutów obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda lub korzysta z Geoportalu. Użytkownik może być użytkownikiem zarejestrowanym, również posiadającym nadany przez administratora zakres uprawnień lub użytkownikiem niezarejestrowanym.
 9. Rejestracja – jednorazowy proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, nadania mu loginu i hasła oraz zebrania statystyk odwiedzin.
 10. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość Użytkownika.
 11. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania również z usług interaktywnych z wykorzystaniem posiadanych uprawnień do pracy na aplikacjach lub/i bazach danych.
 12. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.
 13. Właściciel Geoportalu – Województwo Łódzkie.

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz. 803),
  b) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. 2021 poz. 214),
  c) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234).
 2. Prezentowane w Geoportalu mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako dokumenty oficjalne, nie mogą być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych. Informacje zawarte w Geoportalu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Mapy ani żadne ich części bez pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326, 1285), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów Geoportalu.
 2. Usługi informacyjne dostępne są dla wszystkich Użytkowników.
 3. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych, dodatkowo posiadający nadane przez administratora uprawnienia.
 4. W czasie procesu rejestracji Użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
 5. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.

IV. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych przestrzennych udostępnione na Geoportalu:
  a) usługa wyszukiwania (CSW) – tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
  b) usługa przeglądania (WMS, WMTS) – co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
  c) usługa pobierania (WFS) – tj. kopiowanie całych zbiorów danych lub ich części.
 2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.

V. Korzystanie z wybranych narzędzi

 1. Linkowanie – umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie internetowej linku do kompozycji mapowej Geoportalu jest bezpłatne, narzędzie umożliwia wycentrowanie mapy do konkretnej skali i obszaru.
 2. Osadzanie mapy – tj. umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie internetowej okna mapowego z dynamiczną zawartością pochodzącą z Geoportalu jest bezpłatne. Narzędzie umożliwia interaktywne przeglądanie udostępnianej kompozycji mapowej.

VI. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 1. Korzystanie z Geoportalu jest nieodpłatne, możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem faktycznym, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta Użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.
 4. Dostęp do zbioru danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego określa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

VII. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu wymagane jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu Cookies oraz Java Script.
 2. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Geoportal.

VIII. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 Ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe”.

IX. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: geoportal@lodzkie.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 4. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Administratora ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.
 7. Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 8. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.
 9. Dane gromadzone w procesie rejestracji przetwarzane są zgodnie z:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b) Ustawą o ochronie danych osobowych,
  c) Polityką Prywatności UMWŁ.

XI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z witryny internetowej Geoportal w tym podanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności witryny, w szczególności w zakresie utworzenia konta Użytkownika, obsługi zgłoszeń i uwag.

XII. Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z zaawansowanych funkcjonalności systemu internetowej aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego wymagających logowania do systemu, na podstawie art. 6 ust. 1 litera e) RODO w związku z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 5. Dane będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta użytkownika w systemie internetowej aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta użytkownika w systemie internetowej aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego.